Algemene verkoopsvoorwaarden van E-SEBIO ONLINE SHOP voor de website www.e-sebio.be

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden binnen de veertien werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. De kosten voor het terugzenden of inruilen van de Producten zijn voor rekening van de Klant. Dit is niet van toepassing op Producten die worden gepersonaliseerd op verzoek van de Klant.

  1. Inleiding

    De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden (hierna “Voorwaarden” genoemd) worden overeengekomen tussen :

E-SEBIO SHOP
Beemdweg 20
3511 Kuringen
België
BTW : BE 0879 850 673
Telefoon : +32 (0) 11 25 25 35
GSM : +32 (0) 476 60 36 22
Email : info@e-sebio.be

Hierna genoemd “E-SEBIO” enerzijds,

En de personen die een aankoop doen of wensen te doen via de online e-boetiek www.e-sebio.be (hierna genoemd de “Website”) waarvan de toegang beperkt is tot de particuliere klanten die hun aankopen louter ten persoonlijke titel verrichten, hierna de “Klanten” of individueel de “Klant” genoemd, anderzijds.
Alle andere types van bestellingen dienen afgehandeld te worden met de volgende dienst van E-SEBIO : e-sebio@e-sebio.be

E-SEBIO en de Klanten samen worden hierna de “Partijen” genoemd.

De levering van de pakketten zal in de meeste landen van de wereld kunnen plaatsvinden, waarvan de lijst geraadpleegd kan worden op de Website in de rubriek ”Leveringen”.

E-SEBIO verkoopt zijn producten uitsluitend op afstand via de voormelde Website, alsook bij diverse verkooppunten en overeengekomen partners. Iedere andere bron van bevoorrading moet als verboden worden beschouwd. E-SEBIO wenst de aandacht van zijn Klanten te vestigen op het bestaan van namaak en dit specifiek op het Internet. Ieder verdacht aanbod kan worden gemeld op het volgende e-mailadres : e-sebio@e-sebio.be.

2. Voorwerp

De onderhavige algemene voorwaarden zijn bedoeld om de modaliteiten van de relatie tussen E-SEBIO en zijn Klanten te definiëren, vanaf de bestelling tot de levering, inclusief het gebruik van de door E-SEBIO ter beschikking gestelde diensten en de betalingen.

Ze regelen alle fasen die nodig zijn voor het overmaken van bestellingen en garanderen de follow-up van deze bestellingen tussen Partijen.

3. Toepassingsgebied

De onderhavige Voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van de Producten die zich op de Website bevinden op de dag waarop de Klant de bestelling overmaakt.

Ze gelden voor alle door E-SEBIO aangeboden manieren om via het Internet bestellingen over te maken.

4. De bestelling

Bevoegdheid om een contract te sluiten
De Klant verklaart de bevoegdheid te bezitten zich volgens de hierna omschreven voorwaarden te kunnen verbinden.

Aanvaarding van de Voorwaarden door de Klant
De onderhavige Voorwaarden kunnen rechtstreeks op de Website gelezen worden. Op eenvoudig verzoek van de Klant kunnen ze ook via e-mail, per fax of via de post worden opgestuurd.

Het feit dat de Klant, voordat hij zijn bestelling bevestigt, het vakje “Ik heb kennis genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden en aanvaard ze” aanvinkt, houdt meteen de uitdrukkelijke aanvaarding in van de onderhavige Voorwaarden, zonder enige beperking noch voorbehoud. Door deze handeling erkent de Klant de onderhavige Voorwaarden gelezen en begrepen te hebben en deze te aanvaarden.

Kenmerken van de Producten
E-SEBIO doet zijn best om de essentiële kenmerken van de Producten, waarvan de Klant kennis dient te nemen, zo goed mogelijk te presenteren in de technische beschrijvingen van die Producten.
E-SEBIO behoudt zich het recht voor het productassortiment te wijzigen.

De informatie en de foto’s worden slechts ten indicatieve titel verstrekt, zijn niet bindend en vervangen geenszins een analyse van de Producten in de winkels van E-SEBIO. Behalve indien anders vermeld op de Website, zijn alle door E-SEBIO verkochte Producten nieuw en zijn ze geheel conform de vigerende wetgeving.

Besteldatum
De besteldatum wordt geacht de datum te zijn waarop de bestelling door de Klant bevestigd wordt. De op de Website opgegeven termijnen gaan pas in op deze besteldatum. De beschikbaarheid van de Producten blijft deze die op de website wordt aangegeven op voorwaarde dat de effectieve betaling binnen de vierentwintig uur na de bevestiging van de bestelling plaatsvindt.

Prijzen
Voor elk Product worden de prijzen opgegeven in euro, exclusief verzendingskosten. Ze zijn inclusief de btw die op de dag van de bestelling van toepassing is. Er wordt tevens rekening gehouden, alvorens de bestelling gevalideerd wordt, met eventuele BTW-vrijstellingen. Veranderingen van het toe te passen btw-tarief kunnen op de prijzen van de Producten worden doorberekend na de datum van inwerkingtreding van het nieuwe btw-tarief.

De op de Website aangegeven prijzen kunnen op elk moment wijzigingen ondergaan. De prijzen kunnen ook veranderen n.a.v. introductieacties, promotieacties of opruimingsacties.

Alle prijzen worden opgegeven onder voorbehoud van evidente typografische vergissingen.

De prijs die van toepassing is, is de prijs aangegeven op de Website op de datum waarop de bestelling van de Klant opgeslagen wordt, voor zover de effectieve betaling van de bestelling, plaatsvindt binnen de vierentwintig uur na validatie hiervan.

Verzendingskosten
De verzendingskosten worden de Klant in rekening gebracht, afhankelijk van het gewicht en omvang van het pakket (inclusief eventuele verpakking en geschenken), de plaats van levering en de gekozen transportondernemer of het gekozen vervoermiddel.

Ze worden aan de Klant meegedeeld voordat de bestelling definitief genoteerd wordt.

De verzendingskosten kunnen tijdelijk gratis aangeboden worden in het kader van promotieacties opgezet door E-SEBIO.

De verzendingskosten kunnen geraadpleegd worden op de Website in de rubriek ”Leveringen”.

Douanekosten
Voor alle leveringen buiten de Europese Gemeenschap zijn de douanekosten ten laste van de Klant.

Kortingen en geschenken
Indien een computerprobleem een verdubbeling van de kortingen of geschenken met zich mee zou brengen, blijft de factuur geblokkeerd totdat de betaling in orde is gebracht of tot de annulering van de bestelling.

De geschenken worden aangeboden afhankelijk van het gekochte Product.
De kortingen, promotiecodes of geschenken zijn geldig binnen de geldigheidsperiode aangegeven op de Website of in de brief of e-mail met de beschrijving van de speciale aanbieding, en zolang de voorraad strekt.

Bestelprocedure
De Klant plaatst zijn bestelling via de Website.

In ieder geval dient de identificatie van de Klant, die het mogelijk maakt de bestelling op te slaan, ten minste de volgende informatie, waarvan de Klant de correctheid en authenticiteit waarborgt, te bevatten :

– alle informatie die gewoonlijk gevraagd wordt bij een inschrijving en bestelling via het Internet;

– De Klant dient de geselecteerde Producten duidelijk te identificeren aan de hand van hun bestelcode op de Website en dient deze na te kijken alvorens de bestelling te bevestigen. Indien voor bepaalde Producten opties gelden, dan verschijnen duidelijke bestelcodes zodra de gewenste opties geselecteerd zijn.

– De Klant dient ook de gewenste aantallen te vermelden;

– Ook dient de Klant duidelijk alle nodige informatie voor de levering op te geven en te controleren. Deze betreft in het bijzonder het juiste leveringsadres en de eventuele toegangsbeperkingen op de plaats van levering (zie rubriek “Leveringen”);

– De Klant zal de gewenste leveringswijze en de gewenste verpakking aanduiden en controleren;

– Tot slot dient de Klant ook de gekozen betalingswijze te preciseren en te controleren.

Beschikbaarheid van de Producten
Indien E-SEBIO het product niet meer in stock heeft en deze moet aanmaken, dan wordt de Klant via e-mail op de hoogte gebracht van de verwachte vertraging. De Klant kan dan op basis van deze nieuwe informatie beslissen zijn bestelling te annuleren. In dat geval worden hem geen annuleringskosten in rekening gebracht.
E-SEBIO verbindt er zich enkel toe de ontvangen bestellingen uit te voeren zolang de Producten in eigen voorraad aanwezig zijn. Indien het Product of de Producten definitief niet meer beschikbaar zouden zijn, verbindt E-SEBIO zich ertoe de Klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. In dat geval kan de Klant vragen zijn bestelling te annuleren of deze te veranderen.

Bevestiging van de bestelling
Om te bevestigen dat de bestelling inderdaad genoteerd is, wordt er automatisch een e-mail aan de Klant gestuurd, onder voorbehoud van een correct geschreven e-mailadres op het inschrijvingsformulier. Deze mail wordt ter informatie en ter toekomstige referentie verstuurd. Deze dient dan ook bij te worden gehouden door de Klant.

E-SEBIO zal van zijn kant een elektronische kopij bijhouden van de documenten die betrekking hebben op de bestellingen van de Klant.

Voor alle leveringen buiten de Europese Gemeenschap zijn de douanekosten ten laste van de Klant.

  1. Annulering van een bestelling – Herroepingsrecht

    Met uitzondering van de gepersonaliseerde Producten, biedt E-SEBIO, voordat de bestelling verzonden wordt door E-SEBIO of voordat de Klant de bestelling ontvangen heeft, zijn Klanten de mogelijkheid hun bestellingen op eender welk moment te annuleren. Eenmaal gevalideerd kan een bestelling daarentegen niet meer worden aangepast. Er kunnen zich verschillende gevallen voordoen :

– De bestelling is nog niet verzonden : in dat geval neemt E-SEBIO de annulering onmiddellijk in aanmerking.

– De bestelling is al geheel of gedeeltelijk verzonden. E-SEBIO neemt de annulering van nog niet verzonden Producten in aanmerking en de Klant kan het reeds verzonden pakket bij de aanbieding ervan, binnen de veertien werkdagen volgend op de dag van levering weigeren.

In beide gevallen geldt dat het raadzaam is dat de Klant contact opneemt met de Klantenservice van E-SEBIO om melding te maken van deze annulering nog voordat het Product opnieuw verzonden wordt. Dit kan op het volgende adres : e-sebio@e-sebio.be.

De Klant heeft de mogelijkheid zijn bestelling te annuleren en terug te zenden binnen de veertien werkdagen volgend op de dag van levering van het Product.

De kosten voor het terugzenden of inruilen van de Producten zijn voor rekening van de Klant.

In ieder geval dient de ruil of de terugbetaling bij de Klantenservice van E-SEBIO te worden aangevraagd en dienen het Product of de Producten teruggezonden te worden : e-sebio@e-sebio.be of +32 (0)11 25 25 35 (van maandag tot vrijdag, van 10u tot 16u (GMT)). Het herroepingsrecht vindt individueel toepassing op ieder Product uit eenzelfde bestelling.

E-SEBIO behoudt zich het recht voor een vergoeding te eisen voor eventuele schade aan teruggezonden Producten.

6. De betaling

Betalingsmiddelen
De Klant regelt zijn bestelling op de Website via een kredietkaart (Visa, Mastercard, American Express).

De Klant waarborgt aan E-SEBIO dat hij over de nodige toelatingen beschikt om zijn gekozen betalingsmogelijkheid te kunnen gebruiken.

E-SEBIO stelt alle mogelijke middelen in het werk om de veiligheid en confidentialiteit te garanderen van de online verstrekte gegevens van de betaling (online betaling op de Website) via SSL (Secure Socket Layer). De transactie volstrekt zich via een gespecialiseerd organisme dat als enige zal beschikken over de bankgegevens welke werden doorgegeven op de Website op het moment van betalen.

Factuur
De bestelbon die de Klant online invult geldt niet als factuur. Op welke manier hij zijn bestelling ook heeft overgemaakt of betaald, de Klant ontvangt altijd het origineel van de factuur bij de levering van de Producten, in het pakket (of op het factuuradres indien dit zou verschillen van het leveringsadres).

E-SEBIO bewaart van elke factuur een exemplaar.

Betaaldatum
De Klant wordt gedebiteerd op het moment dat hij zijn bestelling valideert.

Indien de Producten niet beschikbaar zijn, kan E-SEBIO, op vraag van de Klant, overgaan tot een gedeeltelijke verzending van soortgelijke Producten. In dat geval kan aan de Klant een extra verzendingskost worden aangerekend.

Het totale bedrag zal alsdan van de rekening van de Klant gedebiteerd worden maximaal enkele dagen voor het vertrek van het eerste pakket.

Eigendomsoverdracht
E-SEBIO blijft eigenaar van de geleverde Producten totdat de Klant ze integraal betaald heeft. De overdracht van het risico op verlies of beschadiging van de Producten vindt plaats vanaf de ontvangst door de Klant van de Producten.

7. De levering

Verzendingstermijnen
De bestellingen die via de Website worden overgemaakt worden alle werkdagen opgenomen. E-SEBIO behandelt in de loop van de dag alle bestellingen die de vorige dag tot het uur van deze opname zijn doorgegeven.

Het gereedmaken van een bestelling kan in principe tot twee werkdagen in beslag nemen en houdt met name in : de behandeling van de bestelling, het gereedmaken van de Producten, de verpakking en de facturatie, en tot slot de eigenlijke verzending van de beschikbare Producten.

De voorbereiding van een gepersonaliseerde bestelling kan tot tien werkdagen in beslag nemen.

Bovenstaande termijnen zijn de termijnen die lopen tot aan de overhandiging aan de transportondernemer en bevatten dus niet de duurtijd van de eigenlijke verzending.

Indien blijkt dat de verzendingstermijn niet nageleefd kan worden, zal een nieuwe termijn worden meegedeeld aan de Klant. Deze wordt berekend op basis van de gegevens die op dat moment gekend zijn door E-SEBIO. In dat geval, zal er eveneens een voorstel tot annulering worden overgemaakt aan de Klant, die zijn bestelling dan dient te bevestigen. Indien bovendien de betaling reeds geregistreerd was voor bepaalde betalingsmodaliteiten, zal er samen met het annuleringsvoorstel eveneens een voorstel tot terugbetaling naar de Klant worden gezonden.

E-SEBIO vestigt de aandacht van de Klanten op het feit dat in deze termijn de zaterdagen, zondagen of feestdagen niet inbegrepen zijn.

Indien niet alle Producten beschikbaar zijn, kan E-SEBIO genoopt zijn de verzendingen op te splitsen. Zo kunnen de beschikbare Producten al meteen verzonden worden terwijl de rest van de bestelling verzonden wordt zodra de andere Producten beschikbaar zijn.

Er wordt op het moment van de verzending van de Producten automatisch een e-mail aan de Klant gestuurd onder voorbehoud van een correct geschreven e-mailadres op het inschrijvingsformulier.

De hierboven vermelde termijnen worden ten indicatieve titel verschaft en onder voorbehoud van eventuele gebeurtenissen die ontsnappen aan de wil van E-SEBIO.

Duur van het transport
De duur van het transport hangt af van de door de Klant gekozen transportondernemer.

E-SEBIO geeft de Klanten ter informatie de duur van het transport aan die door de gekozen transportondernemer wordt aangekondigd. De Klant ontvangt deze vrijblijvende informatie op het moment dat hij aan het einde van de bestelprocedure online een transportmiddel of de transportondernemer kiest, net voordat hij zijn bestelling bevestigt.

E-SEBIO vestigt evenwel de aandacht van de Klanten op het feit dat de zaterdagen, zondagen en feestdagen niet in voormelde duur inbegrepen zijn.

De duur van het transport kan geraadpleegd worden op de Website in de rubriek “Leveringen”.

Verpakking
De Producten zijn verpakt volgens de geldende normen voor transport teneinde een optimale bescherming tijdens hun levering te verzekeren. Er wordt aan de Klant gevraagd dezelfde normen te hanteren bij het terugzenden van een Product. E-SEBIO behoudt zich het recht voor om een gedeeltelijke terugbetaling te eisen ingeval het teruggezonden Product in een staat blijkt te zijn die de verdere verkoop onmogelijk maakt of indien het aangeduid technisch probleem erger werd gemaakt.

Het volgen van de bestelling
De Klant kan op eender welk moment de status van zijn bestelling volgen op de Website indien deze mogelijkheid werd voorzien door de door hem gekozen transportondernemer. E-SEBIO kan dan ook in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien geen informatie beschikbaar is of indien de door de transportondernemers verschafte informatie onjuist is. E-SEBIO doet evenwel zijn best om deze informatie zo helder mogelijk door te geven en om het transport met zijn transportondernemers betrouwbaar te maken.
De Klant kan tijdens de openingstijden altijd contact opnemen met de Klantenservice van E-SEBIO om informatie te krijgen over het verloop van zijn bestelling.

Diensten m.b.t. de levering
E-SEBIO stelt zijn Klanten verschillende transportondernemers en leveringsmodaliteiten ter beschikking. Wel herinnert E-SEBIO zijn Klanten aan het volgende :

– Het leveringsadres (dat kan afwijken van het facturatieadres) dient juist te zijn en alle gegevens te bevatten om een correcte levering mogelijk te maken;

– Bij een “Privilège” levering dient de Klant op duidelijke wijze een mobiel telefoonnummer in te vullen waarop hij gemakkelijk te bereiken is en de Klant dient ervoor te zorgen dat er op de dag van de levering iemand aanwezig is op het opgegeven adres;

– Vergissingen i.v.m. het leveringsadres of de plaats van levering, een ontoegankelijke plaats van levering, een verkeerd mobiel telefoonnummer voor een “Privilège” levering, de afwezigheid van de Klant op de afspraak of eender welk ander probleem waardoor een nieuwe levering noodzakelijk blijkt te zijn, kunnen aanleiding geven tot het aanrekenen van de reële kosten voor deze nieuwe levering. De nieuwe levering kan overigens slechts plaatsvinden na betaling van deze bijkomende kosten.

8. Garanties

Problemen bij de levering
– Laattijdige levering te wijten aan de transportondernemer
In het geval van een laattijdige levering opzichtens de door de transportondernemers vermelde termijnen dient de Klant in de eerste plaats de transportondernemer te contacteren. Het gebeurt dat pakketten zoek raken bij de transportondernemers. De door de transportondernemers voorgeschreven termijnen hebben tot gevolg dat de Klant het verlies moet melden binnen de tien dagen volgend op de ontvangst van het verzendingsbericht van E-SEBIO. In het geval het pakket niet wordt teruggevonden, zal E-SEBIO een nieuwe levering van hetzelfde Product (binnen de termijn van beschikbaarheid) uitvoeren of een terugbetaling voorstellen aan de Klant.

– Beschadigde pakketten
De Klant is verplicht om in aanwezigheid van de transporteur de staat en de inhoud van het pakket te controleren en in geval van gedeeltelijke of complete beschadiging het nodige voorbehoud te maken op de vrachtbrief.

Daarnaast, bij gebrek aan enig voorbehoud binnen een termijn van veertien dagen volgend op de dag van de levering wordt deze geacht aanvaard te zijn door de Klant. De Klant dient E-SEBIO na de vermelding van dit voorbehoud via e-mail op de hoogte te brengen om E-SEBIO in staat te stellen zo snel mogelijk de nodige maatregelen te treffen met het oog op de terugkeer van het Product naar zijn opslagplaatsen en op een nieuwe levering. Bij gebrek aan de nodige berichtgeving kan E-SEBIO niet aansprakelijk worden gesteld voor een nieuwe leveringstermijn die eventueel lang kan zijn.

– Stakingen
In geval van stakingen bij de transportondernemers of bij eender welke andere gebeurtenis die buiten de controle van E-SEBIO valt en die de levering van de pakketten zou vertragen of verhinderen, zal E-SEBIO alles in het werk stellen om de Klant op de hoogte te houden van de status van de verzending van zijn pakket, zonder evenwel aansprakelijk te kunnen worden gesteld voor de opgelopen vertraging.

Wettelijke garantie
Niettegenstaande eventuele specifieke garanties, beschikt de Klant over een wettelijke garantie van twee jaar.

Verantwoordelijkheid
In geval van overmacht is E-SEBIO vrijgesteld van de verplichting om te leveren.

E-SEBIO wijst alle verantwoordelijkheid af indien de door de Klant bestelde Producten niet goed gebruikt worden of gebruikt worden voor andere doeleinden dan deze waarvoor ze bestemd zijn.

Persoonsgegevens
De Klanten weten en zijn er zich van bewust dat het Internet geen medium is waarop een geheel veilige gegevensoverdracht kan plaatsvinden en dat bijgevolg een sluitende garantie met betrekking tot het respect voor hun privacy niet kan worden gewaarborgd, met uitzondering van bepaalde beveiligde delen van de Website, welke alzo worden aangeduid.

E-SEBIO wijdt alle vereiste aandacht aan de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens in zijn meest recente versie.

Enkel de persoonsgegevens die de Klanten met kennis van zaken meedelen worden geregistreerd en opgeslagen in de bestanden en kunnen worden gebruikt voor de promotie van E-SEBIO. Dienaangaande stelt E-SEBIO aan de Klant op het ogenblik van de inschrijving voor om een informatiebrief of promoties te kunnen ontvangen en/of zich te kunnen inschrijven om op de hoogte te worden gehouden van toekomstige “verkoopsevenementen”. De Klant kan op ieder moment zijn abonnement via zijn persoonlijke account of via een hyperlink onderaan de ontvangen mails aanpassen.

De meegedeelde persoonsgegevens in het kader van de bestelling van de verkoopsartikelen zijn vereist voor de levering van deze artikelen in kwestie. Zij worden slechts bewaard tijdens de duurtijd van de levering. Geen enkel van deze gegevens zal worden meegedeeld aan derden noch worden aangewend voor commerciële doeleinden.

Om beveiligingsredenen of om het aantal bezoekers van de Website te kunnen registreren, zal E-SEBIO de volgende gegevens automatisch opslaan : datum en uur van bezoek van de Website, IP-adres, geraadpleegde pagina’s, gebruikte browser en land van oorsprong.

Geen enkel gegeven wordt geregistreerd, noch verzonden aan derden, noch gebruikt voor commerciële doeleinden zonder het medeweten van de Klanten, dit zonder afbreuk te doen aan hetgeen boven werd uiteengezet.

Het staat de Klant op ieder moment vrij om toegang te hebben tot zijn persoonsgegevens, deze te laten verbeteren of verwijderen uit de bestanden van E-SEBIO. Hiertoe dient men zich te richten tot e-sebio@e-sebio.be.

Intellectuele eigendom
Alle visuele of geluidselementen van de Website, inclusief de gebruikte onderliggende technologie, zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht of octrooirecht.

Personen die een website hebben en op deze website een eenvoudige link naar de Website willen plaatsen, dienen hiervoor toestemming te vragen aan E-SEBIO. Een door E-SEBIO gegeven toestemming houdt in geen geval in dat er enige band bestaat tussen E-SEBIO en de site. Bovendien wordt dergelijke toestemming in geen geval definitief gegeven. Op eenvoudig verzoek van E-SEBIO zal deze link verwijderd moeten worden.

Alle Hyperlinks naar de Website die gebruik maken van technieken van het type “framing”, “deep-linking”, of“in-linelinking” zijn strikt verboden.

Volledigheid van de Voorwaarden
Veranderingen in de wetgeving of reglementeringen of een rechterlijke beslissing die een of meer clausules uit deze Algemene verkoopsvoorwaarden nietig zouden verklaren, doen niets af aan de geldigheid van de onderhavige Algemene verkoopsvoorwaarden. Dergelijke veranderingen of vaststellingen geven de Klant in geen geval de toestemming om deze Algemene verkoopsvoorwaarden niet in acht te nemen.

Indien een voorwaarde niet uitdrukkelijk vermeld zou zijn, dan wordt ervan uitgegaan dat deze onderworpen is aan de geldende gebruiken op het gebied van postorderverkoop door ondernemingen waarvan de maatschappelijke zetel in België gevestigd is.

Duur en toepassing
De onderhavige Voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen via de Website zolang de e-boetiek www.e-sebio.be online is.

De onderhavige, nauwkeurig gedateerde Voorwaarden kunnen op eender welk moment door E-SEBIO gewijzigd worden. De toepasselijke Voorwaarden zijn de voorwaarden die van toepassing zijn op de datum waarop de bestelling opgeslagen wordt.

Rechtsgebied en toepasselijk recht
De onderhavige Gebruiksvoorwaarden en de relatie tussen www.e-sebio.be en de gebruikers zijn onderworpen aan het Belgisch recht en eventuele geschillen waarvoor geen minnelijke schikking wordt gevonden, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt.